myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

BRAȘOV. În atenția proprietarilor de monumente istorice!

  • Apreciez !Nu-mi place !+1
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

După cum am informat deja, Consiliul Local Brașov a aprobat anul trecut scutirea de impozit pe clădiri, pe anul 2017, pentru proprietarii de imobile monument istoric (HCL 589/2016).

Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității (AIDC), organizație non-profit cu profil civic, în colaborare cu Direcția de Cultură a Județului Brașov și Direcția Fiscală a Primăriei Brașov, vin în sprijinul proprietarilor de astfel de imobile, pentru a beneficia de scutirile la care au dreptul, propunând simplificarea procedurii de evidență a beneficiarilor. 

Ca urmare, Direcția de Cultură a Județului Brașov a emis o adeverință unică, prin care comunică lista imobilelor din municipiul Brașov care au calitatea de monument istoric. Astfel, contribuabilii NU mai sunt obligați să ceară individual adeverințe privind calitatea de monument istoric a clădirilor în care locuiesc. 

AIDC, în colaborare cu Asociațiile Civice Stradale, va afișa informațiile despre scutirea de impozit la imobilele monument istoric și va colecta de la proprietari documentele justificative pentru scutirea de impozit: 

  • copie după cartea de identitate și
  • copie după actul de proprietate (Contract de cumpărare sau Extras CF).

La depunerea copiilor după documente, proprietarii primesc o fișă cu informaţii privind întreținerea și conservarea clădirilor monument istoric (elaborată de Direcția de Cultură Brașov).

În final, AIDC în calitate de mandatară a locuitorilor din Centrul istoric, va depune documentele justificative sortate pe străzi și pe imobile, la Direcția Fiscală a Primăriei Brașov.

Cetățenii vor face un singur drum, pe str. Prundului nr. 1 (sens giratoriu Poarta Șchei) la Punctul de Informații Turistice a Primăriei Brașov. Circuitul documentelor va fi realizat de instituțiile partenere.

Bine de știut!

AIDC a trasmis informări și cu privire la prevederile legislative în acest domeniu de interes pentru o bună parte a cetățenilor, proprietari sau chiriași, din zona protejată Centrul istoric – Cetatea Brașovului, amintindu-le că se supun reglementărilor din Planul Urbanistic Zonal întocmit special pentru această zonă.

Orice intervenție asupra clădirilor din perimetrul centrului istoric se supune avizării Direcției Județene pentru Cultură Brașov, cu sediul în str. Michael Weiss nr. 22.

Conform Legii nr. 422/2001, toate intervențiile care se afectuează asupra imobilelor care nu sunt monumente istorice dar care se află în zone de protecție a monumentelor sau în zone construite protejate se autorizează pe baza avizului DJC Brașov. Executarea fără autorizație de construire ori cu nerespectarea acesteia a lucrărilor de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare precum și orice alte lucrări la construcții amplasate în zone construite protejate, constituie infracțiuni, conform Legii nr. 50/1991.

Conform regulamentului în vigoare, SE INTERZIC:

- Imitarea stilurilor arhitecturale străine zonei;

- Utilizarea tâmplăriei din PVC alb pentru uși și ferestre;

- Utilizarea neacoperită a unor materiale care trebuie tencuite;

- Următoarele materiale la acoperișuri: azbociment, carton asfaltat, materiale plastice, tablă (în afara clădirilor care au fost acoperite cu tablă inițial);

Reguli ce trebuie respectate:

- Refacerea tâmplăriei se va face identic, adică se va păstra împărțeala inițială a ochiurilor de geam;

- Fațadele se vor reface integral (zugrăveli, tâmplării, etc) și NU parțial, doar pentru anumite zone / apartamente;

- Tencuielile / zugrăvelile vor fi în tente naturale sau în culori pastelate, NU se vor folosi tencuieli pe bază de ciment pur;

OBLIGAȚIE DE FOLOSINȚĂ

Pentru proprietarii de monumente istorice

Conform Legii nr. 422/2001 actualizată, art. 36 Capitol 1

(1) În scopul protejării monumentelor istorice proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra monumentelor istorice sunt obligați:

- a) să întrețină, să folosească şi să exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Obligației privind folosința monumentului istoric, conform art. 17;

- b) să asigure paza, integritatea şi protecția monumentelor istorice, să ia măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente şi de întreținere a acestora în condiţiile legii;

- c) să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional județeană, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului ori al comunei respective despre orice modificări sau degradări în starea fizică a monumentelor istorice deținute şi aflate în teritoriul unității administrativ-teritoriale;

- d) să înștiințeze de urgență, în scris, direcția pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional județeană, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi primarul oraşului sau al comunei respective despre descoperirea întâmplătoare a oricăror construcții, elemente de construcţii, a unor piese de inventar fix ori mobil sau a unui vestigiu arheologic necunoscut anterior, asigurând păstrarea descoperirilor în condiţiile legii, până la sosirea delegatului instituţiei de specialitate, dar nu pentru mai mult de 15 zile;

- e) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor desemnaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de direcţiile pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, în vederea constatării stării de conservare sau pentru efectuarea de cercetări, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice şi pentru operaţiunile de evidenţă;

- f) în cazul în care solicită descărcarea imobilului de sarcină arheologică, să finanţeze săpătura, cercetarea arheologică, elaborarea documentaţiei aferente, conservarea şi protejarea eventualelor vestigii descoperite cu ocazia efectuării cercetării arheologice;

- g) să obţină avizele prevăzute de lege pentru toate intervenţiile prevăzute la art. 23;

- h) să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, precum şi a oricăror alte lucrări, conform prevederilor legale, numai de către persoane fizice sau juridice atestate în acest sens şi să prevadă în contracte condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate;

i) să respecte toate condiţiile şi termenele de execuţie cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înşişi lucrări de întreţinere curentă sau orice alte intervenţii, conform prevederilor prezentei legi;

j) să permită, pe baza prevederilor contractuale, executarea intervenţiilor asupra monumentelor istorice deţinute, în cazul în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane juridice abilitate în condiţiile prezentei legi;

k) să permită montarea şi să întreţină însemnul distinctiv care marchează calitatea de monument istoric a imobilului;

l) să obţină avizul direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi să asigure pe propria răspundere condiţii corespunzătoare de vizitare, fotografiere, filmare, reproducere şi de publicitate în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public;

m) să comunice direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra monumentelor istorice.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. h), lucrările de construcţie ce fac obiectul autorizării, la monumentele istorice de categorie B, cu excepţia lucrărilor la componentele artistice, pot fi efectuate şi de persoane fizice sau juridice neatestate, cu condiţia respectării avizelor de specialitate.

(3) În cazul în care, în îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), proprietarii monumentelor istorice constată producerea unor pagube, aceştia au dreptul la o justă despăgubire, achitată în termen de 60 de zile de la constatare de către instituţiile care au realizat cercetarea sau expertizarea.

(4) Cu privire la înstrăinarea, închirierea sau concesionarea imobilelor monumente istorice proprietarii acestora au următoarele obligaţii:

a) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre intenţia de a înstrăina monumentul istoric, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile prezentei legi;

b) să notifice viitorului proprietar, chiriaş sau concesionar regimul juridic al monumentului istoric pe care îl deţine, precum şi Obligaţia privind folosinţa monumentului istoric;

c) să înştiinţeze în scris direcţia pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, şi să transmită acesteia o copie de pe acte.

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

Pentru Ansamblul urban centrul istoric – Cetatea Brașovului

-EXTRAS-

Se interzic:

- Imitarea stilurilor arhitecturale străine zonei, folosirea de materiale nespecifice regiunii;

- Imitarea materialelor naturale (piatră, lemn, simulări de paramente);

- Utilizarea tâmplăriei metalice sau de PVC de culoare albă (pentru uși, ferestre);

- Utilizarea neacoperită a unor materiale care trebuie tencuite sau acoperite cu parament;

Reguli privind clădiri existente:

- Clădirile cu valoare de monument sau ambientală trebuie să reprimească aspectul și caracterul originar prin suprimarea adăugirilor fără valoare istorică. Se va urmări revenirea la forma inițială a decorațiilor și a golurilor, a acoperișurilor, a profilelor tâmplăriei orizontale.

- Se vor suprima rețele și conducte parazite.

- Descoperirea în timpul lucrărilor a fragmentelor de arhitectură veche (arce, basoreliefuri, elemente de lemn, picturi) se va anunța de urgență autorităților.

Materiale:

- Elementele din piatră se vor trata aparent, dacă ele au fost acoperite cu tencuieli, vor fi degajate de acestea și repuse în starea originară.

- Tencuielile, zugrăvelile vor fi în tente naturale sau în culori pastelate, NU se vor folosi tencuieli pe bază de ciment pur.

- Realizarea finisajelor se va face după aprobarea dată de specialiști.

Goluri în zidărie:

- Noile goluri în zidărie vor fi dimensionate și proporționate corelat cu golurile existente la aceeași clădire sau la cele vechi.

Elemente de lemn:

- Elemente din lemn ca: scări, galerii de legătură și balcoane se vor proteja cu tratament ignifug, insecticid și fungicid.

Tâmplărie exterioară:

- În clădirile cu valoare de monument sau ambientale tâmplăriile exterioare se vor reface identic, atunci când nu există elemente martor – refacerea se va face după un model relevat pe o construcție de același tip din aceeași epocă.

Acoperișuri:

- Se interzic următoarele materiale: azbociment, carton asfaltat, material plastic, tablă (în afara clădirilor care au fost acoperite cu tablă în fază inițială).

- Acoperișurile vor trebui să conserve materialele și forma originală.

Coșuri de fum:

- Coșurile de fum se vor restaura sau se vor realiza după modele existente.

- Elemente de îmbunătățire a tirajului, precum și compresoarele aparatelor de aer condiționat se vor amplasa cât mai discret, invizibile din domeniul public.

Elemente secundare:

- Lucrările vechi de feronerie se vor conserva și restaura (grilaje, balcoane, decorații), modelele noi se vor apropia cât de mult de cele existente.

- Se pot folosi geamuri termopan, în cazuri excepționale se poate folosi tâmplărie PVC care va imita lemnul – se va păstra configurația ferestrei vechi.

- Se vor folosi uși exterioare din lemn, se interzic uși prefabricate în stil rustic sau alte stiluri.

Fațade comerciale – vitrine:

- Pentru imobilele vechi, conținând goluri amenajate la parter se vor conserva sau reconstitui vechile străpungeri.

- Se interzice comasarea golurilor sau desființarea reazemului central de zidărie.

- Sunt interzise firme cu dispozitive sclipitoare, inscripții luminoase care defilează, inscripții sub marchize sau cornișe, inscripții pe balcoane, cornișe sau acoperișuri, dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor desfigurând arhitectura.

- La firme se recomandă folosirea de materiale de calitate, efecte de transparență și decupaje, se recomandă folosirea literelor aplicate.

- Reclamele perpendicular pe fațadă se vor constitui, de regulă, dintr-un motiv grafic, cu text redus.

- Se interzic texte cu citire verticală, ca și mascări ale elementelor de arhitectură sau decor al fațadei.

- Se interzic mari suprafețe unite în plastic strălucitor, metal polisat sau sticlă reflectorizantă, pictură sau afișaj permanent pe geamuri.

Ø  Pentru informații suplimentare despre avize și reglementări în vigoare contactați Direcția Județeană pentru Cultură Brașov.

Str. Michael Weiss nr. 22,Braşov 500031 tel. 0268/473.004, fax 0268/472.835

E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Ø  AIDC- Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității

Tel: 0727-833101,   www.asoidc.ro

 

 


Loading...

loading...

Comentarii  

Donald Trump
+3 #1 Donald Trump 08-01-2017 18:07
Aceste masuri nu vor imbunatati cu nimic situatia. Centrul vechi al brasovlui a fost construit de meseriasi foarte priceputi, de artisti, care au lucrat pentru foarte multi bani. In conditiile in care veniturile actualilor locatari si proprietari nu se compara nici de departe ca valoare cu veniturile sasilor care au construit centrul vechi la acea vreme, o scutire de impozit nu va aduce nici o imbunatatire. Centrul vechi adaposteste multi pensionari sau oameni cu venituri modeste. Acestia nu vor fi capabili sa intretina acoperisurile in stil vechi si fatadele artistice. Propun distribuirea gratuita de casti de protectie la intrarea pe strazile laturalnice ale centrului vechi. Toate restrictiile impuse de catre primarie cu privire la stil si materiale va produce si mai multa paguba.
Cine nu are voie sa repare cu materiale contemporane, accesibile ca pret, cu siguranta nu va repara cu materiale traditionale, greu accesibile sau scumpe. Vor ramane casele in paragina pana va disparea complet relieful de pe fatade. Nu poti intretine din venituri aproape inexistente ceva ce a fost creat de cei mai bogati cetateni ai brasovului.
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
FIN-ECO -Elimina deseurile responsabil!

Citește ziarul

Radio TexFm


Comprest S.A.

Curs BNR

Mie, 01 Feb 2023
Euro   Euro   EUR   4.9148   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.5152   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.5638   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.9264   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2417   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3913   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.5129   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   126.0400   Scădere
Acesta este spatiul pentru reclama ta!

Credeți că noul manager de la RIAL va reuși să pună unitatea pe linia de plutire?

Cele mai citite

                   
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter